Forskningsråd

Gallery of the Old Library, Trinity College, Dublin, County Dublin, Eire (Ireland), Europe

Claphaminstitutets Forskningsråd inrättades 2018 som ett led i att ytterligare stärka institutets roll som forskningsinstitut på kristen grund. Forskningsrådet arbetar på uppdrag av Claphaminstitutets styrelse, och leds av dess ordförande Per Eriksson, professor och fd rektor vid Lunds Universitet, och kommer därutöver att bestå av väl meriterade forskare inom olika akademiska discipliner.

Detta forskningsråd leder och samordnar institutets arbete med att utföra vetenskaplig forskning, under den ändamålsskrivning som står i institutets stadgar: att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro, i ekumenisk anda och med Lausannedeklarationen (1974) som utgångspunkt, arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål. Claphaminstitutet är ett forskningsinstitut och en tankesmedja.

Vi tar emot såväl enklare uppslag som mer genomarbetade projektplaner som kan inrymmas under formuleringen ovan. Använd mejladressen forskning@clapham.se. Vi tar i första hand emot uppslag från disputerade forskare, men kan också bejaka projekt av ännu ej disputerade.

Projekt som accepteras av Forskningsrådet kan därefter föras vidare till att söka finansiering i Claphaminstitutets namn. Vid godkänd finansiering genomförs projektet under överinseende av Forskningsrådet, och när projektet slutförts beslutar Forskningsrådet tillsammans med den enskilde forskaren i vilken form resultat ska publiceras.