Forskningsråd

Gallery of the Old Library, Trinity College, Dublin, County Dublin, Eire (Ireland), Europe

Claphaminstitutets Forskningsråd inrättades 2018 som ett led i att ytterligare stärka institutets roll som forskningsinstitut på kristen grund. Forskningsrådet arbetar på uppdrag av Claphaminstitutets styrelse, och leds av dess ordförande Per Eriksson, professor och fd rektor vid Lunds Universitet, och består därutöver av väl meriterade forskare inom olika akademiska discipliner.

Detta forskningsråd leder och samordnar institutets arbete med att utföra vetenskaplig forskning, under den ändamålsskrivning som står i institutets stadgar: att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro, i ekumenisk anda och med Lausannedeklarationen (1974) som utgångspunkt, arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål. Claphaminstitutet är ett forskningsinstitut och en tankesmedja.

När det gäller relationen mellan tro och vetenskap har Forskningsrådet – i likhet med stiftelsen Claphaminstitutet som helhet – följande grundhållning:

Vi bekänner vi oss till en klassisk kristen tro, såsom den uttrycks i den apostoliska och nicaenska trosbekännelsen, samt under Lausannedeklarationen som en vidare beskrivning av kristen tro i vår tid.

Vi är också överlåtna till god vetenskap, i betydelsen av att bejaka tydlig konsensus i forskarvärlden.

I ämnen där det inte finns tydlig vetenskaplig konsensus och där det finns behov av fortsatt forskning och analys, är Claphaminstitutets Forskningsråd överlåtna till att bedriva en etiskt och metodologiskt sund forskning och vetenskaplig dialog. På områden där det föreligger en motiverbar oenighet beträffande kristen tro, vetenskapliga slutsatser eller dialogen dem emellan, strävar Forskningsrådet efter att skapa en trygg miljö som främjar en hjärtlig och respektfull dialog mellan olika inställningar.

Vi tar emot såväl enklare uppslag som mer genomarbetade projektplaner som kan inrymmas under formuleringen ovan. Använd mejladressen forskning@clapham.se. Vi tar i första hand emot uppslag från disputerade forskare, men kan också bejaka projekt av ännu ej disputerade.

Projekt som accepteras av Forskningsrådet kan därefter föras vidare till att söka finansiering i Claphaminstitutets namn. Vid godkänd finansiering genomförs projektet under överinseende av Forskningsrådet, och när projektet slutförts beslutar Forskningsrådet tillsammans med den enskilde forskaren i vilken form resultat ska publiceras.