Dödshjälp är ingen modell för framtiden

Författaren Claes Britton gör i lördagens SvD ett känsloladdat angrepp på svensk lagstiftning som inte tillåter att aktivt döda patienter. Sjukvården har ända sedan läkekonstens fader Hippokrates dagar haft ett fast uppdrag – att ibland bota, ofta lindra, alltid trösta, men ”icke ge någon gift, om man ber mig därom”. Lagstiftare och läkare gör väl i att hålla fast vid de principer som behöver vara bärande för en civiliserad sjukvård också i framtiden.

Det är med medkänsla man tar del av den vanmakt inför sin mors död som Claes Britton uttrycker. Men hans beskrivning kan samtidigt inte användas som generell bild av döende patienter i 2010-talets Sverige. I sin text använder han återkommande mycket drastiska ord som att dödsprocesser i vårt land skulle innebära ”tortyr”, ”fruktansvärda lidanden” och ”panisk skräck”. Han summerar med att många människor just nu ”lider djävulska kval” på grund av att svensk lag inte tillåter dödshjälp. Det är ett starkt känslomässigt språk. Men det måste tydligt understrykas att detta inte är en adekvat beskrivning av svensk sjukvård av idag.

Döendet som en process av svåra plågor har inte alls varit ovanlig under gångna tidsepoker. Också under det senaste seklet har det funnits situationer där många har mött döden under hemska omständigheter, framför allt i krigssituationer där ingen smärtlindring och ingen närstående funnits vid den döendes sida. Genom historiens gång har vi dock nått ett mer civiliserat och människovärdigt samhälle. Det gäller också döendet. Dagens Sverige är långt ifrån det sjukvårdsmässiga U-land som dödshjälpförespråkare ofta målar upp som en slags skräckbild. Vi har både en sådan medicinsk kompetens och sådan tillgång på smärtstillande och ångestdämpande medel att patienter idag har en större möjlighet till en värdig död än någonsin tidigare. Det vore fruktansvärt om vi i en sådan tid skulle kliva tillbaka till en inställning som inte kan anses höra hemma i ett modernt land.

För några år sedan medverkade jag i en offentlig debatt om dödshjälp mot Torbjörn Tännsjö. Jag avslutade med att återberätta en samtidsbild från överläkare Mikaela Luthman om hur hon tog emot en ung man som var döende i cancer, och som kom in till palliativvården i svår ångest och först besvarade alla frågor med ”Jag vill dö”.

Hon berättade hur hon och övrig personal genom att visa honom värme, respekt och omvårdnad kunde hjälpa honom ut ur hans mörker till en god sista tid, där han fick sluta sitt liv tillsammans med sina närmaste – utan lidande. När jag tog i hand efter genomförd debatt lutade sig Tännsjö mot mig och sade avmätt: ”Ja, sådär demagogiskt kan man förstås också avsluta!” Men att berätta om hur vi också på ett djupare plan kan möta medmänniskan i sin sista och allra mest utsatta tid är inte demagogi – att på ett osakligt sätt spela på känslor. Det är att ta döendet på så stort allvar som det förtjänar.

Det är däremot noterbart hur dödshjälpförespråkare ofta bygger sin argumentation på känslor av frustration eller fruktan. Även dessa känslor är värda att ta på allvar. Döden är något som ingen människa närmar sig lättvindigt. Men vi möter vår medmänniska bäst genom att vi tillsammans bygger en livets kultur kring livets slutskede. Om sjukvården får möjligheten att ge ett sådant bemötande kan den här fruktan reduceras hos både döende och närstående, så att patienten kan få en i ordets rätta bemärkelse värdig död.

Claes Britton kritiserar den palliativa vården i Sverige. Det är helt riktigt att det finns potential till förbättring av denna viktiga vård i livets slutskede. Men alternativet är inte att välja döden som utväg. Brittons beskrivning ger inte heller rättvisa åt de fantastiska vårdanställda som varje dag ger ett ovärderligt stöd till många patienter som nalkas slutet av sitt liv.

Det är inte alls ovanligt att patienter kan uppleva ångest inför döendet, men forskning visar att det i första hand rör sig om en existentiell ångest, en oro som oftast grundar sig i att man inte känner sig redo att dö. Sådana känslor avhjälps inte med en spruta som snabbt gör slut på livet. Den bästa hjälpen mot den sortens lidande i livets slutskede är aldrig att erbjuda döden, utan att erbjuda gemenskap, närhet och omtanke. Då kan de flesta patienter också nå det stadium där de accepterar döden och vågar möta den med värdighet och – ja, faktiskt – frid.

Den ofta använda bilden av döendet som en tid av outhärdlig smärta är helt enkelt inte sann. Under 2015 uppgav 80 procent av Sveriges palliativpatienter under sin sista vecka i livet att de inte upplevde någon smärta, eller att de fick den helt lindrad. Den andel som uppgav att de inte upplevde att deras smärta lindrades var försvinnande liten, endast 0,2 procent. Vid outhärdlig smärta kan sjukvården alltid ge lindring, i extrema fall söva patienten. Kompetensen är idag mycket god om såväl smärtlindring som människans övriga behov i livets slutskede. De behov som vården idag framför allt lyfter fram är existentiell hälsa och att ge patienten en känsla av sammanhang. En ytterligare förstärkt palliativ vård och hospicevård i Sverige kan fylla just dessa behov ännu bättre och förhoppningsvis en gång för alla tysta kraven på dödshjälp.

Ett samhälle som aktivt tillåter att medborgare dödas, som alternativ till att erbjuda dem lindring och tröst, det är ett primitivt samhälle. En sådan praxis tillhör forntiden, inte framtiden. Låt oss därför inte vrida klockan tillbaka, utan istället fortsätta att tillsammans bygga en omsorgens och livets kultur.

Per Ewert

direktor vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Svenska Dagbladet 2016-10-05

Claphaminstitutet anordnar seminarium om svensk skollagstiftning

Mind the Gap – Seminarium om frihet på utbildningsområdet

Claphaminstitutet anordnar tillsammans med Scandinavian Human Rights Lawyers och Kristna Friskolerådet ett seminarium om glappet mellan svensk skollagstiftning och internationella konventioner 16 november på central plats i Stockholm. Hur står sig Sverige vid en internationell jämförelse avseende frihet på utbildningsområdet? Frågan har blivit extra aktuell med tanke på den senaste tidens diskussion om förbud mot religiösa skolor.

Rapporten Freedom of Education Index 2016 är en global genomgång av friheten inom utbildningsområdet, land för land. Organisationerna Oidel och Novae Terrae, som tagit fram rapporten, kommer till Stockholm för att presentera sina slutsatser vid ett seminarium i Riksdagshuset den 16 november. De kommer då bland annat att beröra orsakerna till Sveriges ranking i indexet och jämföra med andra områden som berör mänskliga rättigheter.

För organisationen Oidel, som har konsultativ status i både Europarådet och FN, medverkar Claire de Lavernette och Ignasi Grau. Luca Volontè, tidigare ordförande för EPP (den största partigruppen inom EU) i Europarådet medverkar för organisationen Novae Terrae. Claphaminstitutets direktor Per Ewert öppnar seminariet med ett kort inledningsanförande. Övriga talare är Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian Human Rights Lawyers och Sven Magnusson från Kristna Friskolerådet. De kommer att ta upp problemet med formuleringar i den svenska skollagstiftningen som strider mot bland annat Europakonventionen.

För frågor samt närmare info om exakt tid och plats, kontakta oss på info@clapham.se

Logotype Clapham för Word mm

SHRL

Hem

Inbjudan går ut till: Ledamöterna i Riksdagens Utbildningsutskott; Utbildningsdepartementet; Skolverket; Skolinspektionen; Sveriges Kommuner och Landsting; Sveriges Kristna Råd; Friskolornas Riksförbund; Idéburna Skolors Riksförbund; Framstegsskolan (f.d. Sveriges Islamiska Skolor); Hillelskolan; Förbundet Humanisterna; Sveriges Elevkårer; Sveriges Elevråd

Stark rättslig grund för samvetsfrihet

Linda Steen är barnmorska och kristen. Hon vill av religiösa och samvetsmässiga skäl inte ta befattning med verksamhet som på något sätt innebär medverkan till abort, framkallande av missfall eller annat som kan resultera i att ett foster fördrivs eller dödas, alltså sådana ingrepp som ryms inom begreppet ”abortverksamhet”. Hon möter nu sin arbetsgivare, Landstinget Sörmland i Nyköpings tingsrätt för att pröva arbetsgivarens beslut att neka henne arbete av ovanstående skäl.

Barnmorskan Linda Steen står i denna fråga på en stabil rättslig grund. När abortlagen utarbetades gällde regeringsformen 1809, som stadgade att ”Konungen bör … ingens samvete tvinga eller tvinga låta”. Samvetsfriheten och respekt för denna var sålunda en överordnad grundlagsfäst rättsprincip vid tidpunkten då abortlagen utarbetades och antogs. Det var därför naturligt att synsättet i RF 1809 återspeglades i abortlagen. I proposition med förslag till abortlag anförde föredragande departementschefen: ”Frågan om sjukvårdspersonals skyldighet att medverka vid abort har tagits upp av flera remiss­instanser, vilka genomgående framhåller vikten av att det tas hänsyn till personalens önskemål att slippa delta i abortverksamheten.”.

Socialutskottet uttalade sig i samma lagstiftningsärende: ”Mot denna bakgrund förutsätter utskottet att läkare och annan sjukvårdspersona, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamhet härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad.” 1983 förtydligade socialutskottet ovanstående: ”Utskottet vill samtidigt uttala att utskottet är berett att ånyo pröva den här aktuella frågan för den händelse det skulle visa sig att någon sjukvårdshuvudman söker tvinga läkare eller annan sjukvårdspersonal att medverka vid abort, trots att vederbörande befattningshavare av etiska eller religiösa skäl finner sådan medverkan oacceptabel”.

Som framgår av dessa uttalanden bygger abortlagen på att medverkan vid abort som utgångs­punkt och huvudregel inte kan påtvingas sjukvårdspersonal.

Även i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) är samvetsfriheten starkt skyddad enligt artikel 9. Religions- och samvetsfriheten omfattas här som en mänsklig rättighet. Det gör däremot inte abort. Rätten till liv skyddas däremot av Europakonventionen. En person som förvägras att manifestera sin kristna religion eller följa sitt samvete genom att vägra ha befattning med abort får sålunda sin religions- och/eller samvetsfrihet inskränkt.

2010 antog Europarådets parlamentariska försam­ling Resolution 1763. Resolutionens huvudtema och besked är skydd mot påtvingad medverkan i abortverksamhet av varje slag: ”No person, hospital or institution shall be coerced, held liable or discriminated against in any manner because of a refusal to perform, accommodate, assist or submit to an abortion, the performance of a human miscarriage, or euthanasia or any act which could cause the death of a human foetus or embryo, for any reason”.

Resolution 1763 och dess efterföljare kan ses som en förklaring av Europakonventionens Artikel 9. Resolutionen tar inte någon som helst ställning till abort – varken för eller emot – utan hänvisar till nationell lag beträffande abort.

En inskränkning av en mänsklig rättighet skall vara nödvändig ”med hänsyn till den allmänna säkerheten eller skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”. I detta ligger att inskränkningen skall ha ett godtagbart ändamål. Säkerställande av tillgång till abort är ett godtagbart ändamål. Säkerställande av att det på medicinska kliniker där abort förekommer inte skall finnas något anställd som inte medverkar i abortverksamhet är inte ett godtagbart ändamål, då det strider mot Artikel 9 EKMR.

En enskild barn­morskas vägran att medverka vid abortverksamhet har inte något som helst samband med eller inverkan på den principiella tillgängligheten av abort i Sverige. Den har inte heller något som helst samband med eller inverkan på den praktiska tillgängligheten av abort i Sverige.

Inskränkningen av Linda Steens religions- och samvetsfrihet är dels etisk, dels praktisk. På det etiska planet rör sig om ett ingrepp på för henne grundläggande etiska värden. Läran om livets början är en central del av kristen etik. Respekt för livet är likaledes en central del av kristen tro och etik. Tidpunkten för livets början är enligt den dominerande kristna etiken konceptionsögonblicket.

På det praktiska planet har det uppkommit ett yrkesförbud för Linda Steen. Detta är en synner­ligen långtgående åtgärd av livsav­görande betydelse. Som alternativ till yrkes­­förbud kunde personal­administrativa åtgärder istället ha vidtagits. Sådana åtgärder förekommer av olika skäl regelmässigt på arbetsplatser. Dessa vidtas i alla konventions­länder där samvetsfrihet råder och som gör att respekt för samvetsfrihet kan iakttas där.

När internationella konventioner ska tillämpas ges medlemsstaterna ett utrymme för egna nationella bedömningar, s.k. margin of appreciation. Denna är starkt förknippad med om det finns samsyn bland medlems­länderna i den fråga som saken gäller. I detta ärende finns en nästan total europeisk samsyn att godta vägran att medverka i aborter av samvetsskäl. Sverige måste därför kunna rättfärdiga begränsning av samvetsfri­heten med skäl som är specifika för Sverige jämfört med den stora majoriteten av medlems­länderna i Europarådet, till exempel Danmark och Norge. I alla dessa andra länder organiseras abortverksamhet på sådant sätt att samvetsfri­heten kan respekteras.

För att en inskränkning av religionsfriheten med sådana konsekvenser skall kunna godtas fordras alldeles särdeles tungt vägande motstående intressen. Vägran att anställa en barnmorska, som av genuina religions- eller samvetsskäl inte medverkar i abortverksamhet, uppfyller varken kravet på nödvändighet eller på proportionalitet i Artikel 9 EKMR. Linda Steen har trots sådan grund vägrats anställning. Linda Steen har därmed fått sin religions- och sin samvetsfrihet kränkt. Detta rättsläge innebär sålunda att Landstinget Sörmland kan åläggas att betala skadestånd till Linda Steen för den rättighetskräkning som landstinget utsatt henne för.

Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i juridik, Lunds Universitet

Artikelförfattaren är Fellow vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad först på claphaminstitutet.se 2016-09-23, och därefter i Hemmets Vän 2016-10-13					

					
				

Moment 22 för syriska anhörigflyktingar

Förra höstens helomvändning i migrationspolitiken placerar Sverige på gränsen för huruvida vi uppfyller våra internationella åtaganden i fråga om flyktingar. Det är väl känt. Men alla är kanske inte medvetna om att även de flyktingar påverkas som kom till Sverige innan gränsstängningarna klubbades, genom att vårt land numera i praktiken inte längre tillåter anhöriginvandring för den stora gruppen syriska flyktingar.

På Migrationsverkets hemsida står det visserligen att anhöriga som antingen kan försörja sig själva eller bli försörjda av anhöriga i Sverige har rätt att återförenas med sin nära familj i Sverige. Men i realiteten är detta omöjligt, åtminstone för syrier. Moment 22 uppstår nämligen enligt följande:

Ansökan om familjeåterförening för flyktingar ska fyllas i digitalt, och därefter ska den enligt migrationsverket ”avslutas”. Med detta avser Migrationsverket en intervju på en svensk ambassad. Migrationsverkets hemsida ger ingen information om att en sådan ansökan måste lämnas på någon särskild ambassad, utan anger enbart att den ska lämnas på en svensk ambassad. Den ambassad som ligger i det närmaste land dit syrier kan resa är den i Khartoum i Sudan. Dit går också reguljärflyg från Damaskus varje vecka. Försöker man söka återförening genom denna ambassad får man dock detta svar (översatt från engelska):

 ”I enlighet med svensk flyktinglagstiftning, kan endast följande svenska ambassader utomlands ta emot ansökan om uppehållstillstånd från syriska medborgare: Abu Dhabi, Amman, Ankara, Kairo, Riyadh samt generalkonsulatet i Istanbul. Statslösa personer från Syrien kan även ansöka vid Honorärkonsulatet i Beirut. Vi ger samma svar till alla sökande som vänder sig till ambassaden. Det finns i nuläget inga undantag.”

Alla ambassader som räknas upp i mejlet ligger i länder som lika undantagslöst som den svenska ambassaden i Khartoum avvisar alla syrier som söker uppehållstillstånd. Det gäller även syrier som bara vill resa till landet ifråga. Det är alltså omöjligt att på lagliga och trygga vägar få återförenas med sin familj i Sverige om den anhörige bor i Syrien.

 I 5:e Mosebok i Bibeln står att läsa: ”Förbannelse över den som vränger rätten för invandraren, den faderlöse eller änkan.” Hur kan den svenska regeringen, som trots allt är en regering i ett demokratiskt land med en kristen värdegrund så tydligt vränga rätten för invandraren och dennes familj? Hur kan man vränga rätten för alla barn som skilts från sina föräldrar på grund av kriget i Syrien? Hur kan man sära på äkta makar som kriget tvingat att leva på skilda håll genom denna uppenbara lagvrängning?

Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som uttalat vill slopa anhöriginvandring. På pappret stödjer inget annat riksdagsparti det kravet. Inte heller Socialdemokraterna eller Miljöpartiet säger sig vilja stoppa anhöriginvandring helt och hållet.

Så varför administrerar den svenska regeringen på detta sätt ett enda riksdagspartis politik?  Om det är sant att regeringen inte vill slopa all familjeåterförening måste syrier snarast tillåtas söka familjeåterförening på alla svenska ambassader och inte bara på ett fåtal, vilka alla är näst intill omöjliga att nå för just syrier.

Lena Andersson
ordförande i Kalix FN-förening

Ivar Gustafsson
docent i matematik

Allan Emrén
fil dr i fysikalisk kemi

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Kyrkans Tidning 2016-09-22, Bohusläningen 2016-09-10

Det fria ordet måste värnas

Yttrandefrihet är ett av tidens stora ord. Årets Bok- & biblioteksmässa i Göteborg valde i sin planering att fokusera på just det temat. Men sedan blev det inte som man tänkt. En tidning på högerkanten kom att bli ett test för Bokmässans praktiska hållning till det fria ordet. Nya Tider med påstådda nazistiska kopplingar fick som bekant till slut klartecken att medverka som utställare, men det var många turer dessförinnan. Det sista (senaste?) draget i följetongen om Nya Tider och Bokmässan är att tidningen godkänts – men efter vad som framkommit inte till följd av något förändrat synsätt rörande yttrandefriheten utan på grund av juridiska teknikaliteter. Enligt kontraktet framgår det att utställaren av just sådana skäl inte kan sparkas ut.

Efter häftiga påtryckningar och hot om bojkott från andra utställare hade ledningen svängt och uteslutit Nya Tider, som ursprungligen erbjudits plats. Den ofrivilliga ironin uppstår av att mässan valt att lyfta fram just yttrandefriheten som årets tema. Här handlade det uppenbarligen om en ohelig allians mellan vänsterideologer och kapitalister. Ägarna, bolaget som driver bokmässan, tycks vara livrädda att gå miste om intäkter. Ideologisk makt och pengar väger tungt inför konkreta ställningstaganden – sedan kan man alltid i efterhand hitta argument för sina val. Den aktuella tidningen delar inte värdegrund med Bokmässan, yttrade vd Maria Källson i en intervju (GP 24/8).

”Vi står för allas lika värde och det gör inte Nya Tider”, fortsätter Källson. Med detta mantra kan meningsmotståndare sättas ur spel i dagens snäva debattklimat. Alla åsikter får finnas, bara ni tycker som vi, tycks man mena. Så lyder den gällande normen i det annars påstådda normfria Sverige, och iakttagare från andra länder påtalar den smala åsiktskorridoren i vårt land. Yttrandefriheten och valet av andra infallsvinklar måste tillåtas i praktiken, inte bara i teorin. Det fria ordet är en färskvara, en ömtålig planta som behöver skyddas i varje tid.

Tanken går till en journalist som i en ytterst vansklig situation försvarade det fria ordet. Stig Fredrikson befann sig i en långt svårare sits än Maria Källson, då han med stora personliga risker smugglade ut den ryske författaren Alexander Solsjenitsyns bokmanus till väst – ut ur Sovjetunionen, ett land utan yttrandefrihet. I förordet till sin bok, ”Alexanders kurir. Ett journalistliv i skuggan av det kalla kriget” (2004), yttrar Fredrikson: ”Idag är kunskaperna om vad systemet i Sovjetunionen gjorde med människorna där förfärande dåliga hos många människor i Västeuropa.”

Den totalitära regimens elit gjorde allt för att tysta alla oönskade röster, i realiteten sådana som inte delade den påbjudna värdegrunden. När bara en åsikt tillåts, har samhället blivit osunt.

Yttrandefrihet innebär därför att låta olika röster komma till tals. Man bör därför inte reflexmässigt stänga ute eller överrösta icke önskvärda opinionsyttringar – knappast heller med klockringning i kyrktornet. Självfallet gäller detta i synnerhet de tillfällen, då yttrandefriheten står i fokus för intresset. Det är alltid bättre att sakligt bemöta åsikter än att slänga ut dem utan att ta debatten. Bokmässans vd hävdar att man inte är ”i åsiktsbranschen” – ett påstående som efter skandalen i Göteborg känns ytterst suspekt. Om man vill stänga ute extremister finns det säkerligen anledning att granska även andra utställare och medverkande. Oktoberförlaget finns på plats med sina tydliga kopplingar till kommunismen. Kanske det allra mest flagranta exemplet är den s.k. Lenins barnhörna som år efter år bereds utrymme. Vi kan bara tänka oss vilken uppståndelse det skulle bli om Bokmässan inbjöd en Hitlers barnhörna …

Därför kvarstår uppmaningen till Bok & Biblioteksmässan och andra opinionsbildare: Tänk noga igenom vad som menas med det fria ordet. Var konsekvent när det gäller att bedöma ytterlighetsrörelser. Grupper med rötter i totalitära ideologier finns både på höger- och vänsterkanten. ”Blott i det öppna har du en möjlighet”, lär oss psalmen. Det är ett gott råd i detta sammanhang.

Förringa inte akademikerna!

Omkring år 1265 ankom de första europeiska resenärerna Kina i form av Marco Polos far och farbror, som välkomnades vid härskaren Kublai khans hov. Marco Polo skriver i sin redogörelse att härskaren var mycket välkomnande; framför allt blev han starkt intresserad av besökarnas kristna tro.

Kublai khan gav därför besökarna uppdraget att återvända hem och be sin ledare att sända tillbaka till honom ”etthundra lärda män med djupgående kunskap i den kristna tron och i de sju konstformerna, män med förmåga att med sunda argument bevisa för de lärda i hans rike att de kristnas tro är överlägsen och vilar på en mer välgrundad sanning än någon annan religion”.

Herrarna Polo återvände hemåt, men fann att påven just hade avlidit. I den allmänna oron lyckades de inte få med sig fler än två kunniga munkar på nästa resa. När sällskapet ankom till Armenien hade landet drabbats av krig.

Munkarna blev då så oroliga att de valde att resa hem igen. Inte en enda kom fram av de hundra kunniga män som Kublai khan hade önskat få för att med argument och vishet introducera den kristna tron i sitt väldiga rike. Det skulle dröja mer än ett halvt årtusende innan kristendomen gjorde sin blygsamma återentré i Kina.

Det här historiska händelseförloppet är en utmaning också för vår tid. Om etthundra kristna, kunniga i teologi och olika vetenskapsgrenar, ansågs som tillräckligt för att nyckelpersonerna i Mittens Rike skulle ta till sig den kristna tron, vilken betydelse kan kristna akademiker då ha i Sverige av i dag? Vi lever visserligen i ett land med ett tusenårigt kristet arv, men det senaste seklets sekularisering har drivit vårt land in i en självbild där hängiven kristen tro upplevs som nästan lika exotisk som den måste ha framstått i ett oevangeliserat land som 1200-talets Kina.

Kublai khan menade att om den sortens personer som vi idag skulle kalla forskare eller akademiker skulle ges möjligheten att förmedla och försvara den kristna tron med sunda argument så var den också värd att anammas av det egna landets lärda. Under några år tycks Kina ha legat i ett slags vågskål, där det var fullt tänkbart att Mittens Rike skulle kunna ha blivit en överlåten kristen nation. Den möjligheten sprack dock på att sällskapet Polo inte lyckades samla de kunniga kristna som Kublai khan hade efterfrågat. Så snart det brände till och blev riskabelt kastade också den lilla skara som faktiskt åkte in handduken och vände hem igen.

När inga kunniga kristna behagade infinna sig vände den store ledaren sig i stället till buddhismen som ledstjärna. Ett vägval som märks mycket tydligt ännu i dagens Kina. Dessa händelser är en historisk lärdom så viktig som någon.

Stiftelsen Claphaminstitutet är mer än bara en kristen tankesmedja. Vi tar nu ytterligare ett steg för att också bli ett starkare kristet forskningsinstitut. Vår ambition är att samla och engagera skarptänkta och varmhjärtade akademiker inom olika fält, på kristna såväl som sekulära institutioner, för att tillsammans förkunna och försvara den kristna trons sanning och relevans också i 2000-talets Sverige.

En ofta spridd fördom i vår kultur är att tron skulle vara vetenskapens fiende, att religion och förnuft skulle stå i motsatsställning till varandra. Överlåtna kristna akademiker drivs dock av en helt annan inställning. De betraktar i stället vetenskap och forskning som viktiga verktyg Gud har gett människan för att bättre förstå vår tillvaro. Naturvetenskap är vårt sätt att bildligt talat undersöka Guds fingeravtryck. Humaniora analyserar företeelser i den mänskliga tillvaron, både när den formats efter det vi förstår som Guds vilja, och när den gått i en annan riktning. Och teologi, slutligen, betyder ordagrant: Läran om Gud. Studier och forskning är därför en högst central uppgift för en kristen.

Oavsett vilken akademisk disciplin vi verkar i, kan vi alltså med frimodig och sund argumentation förkunna det som Kublai Khan efterfrågade: Att den bibliska världsbilden är trovärdig och sann, och att kristen tro och värderingar var och förblir den mest hållfasta grundvalen för en nation.

Kristenheten för 800 år sedan lyckades inte svara upp mot Kublai khans inbjudan. Kristna akademiker inom universitet, högskolor och teologiska högskolor möter i dag en liknande utmaning, även om de praktiska förutsättningarna naturligtvis skiljer sig åt. Om en skara överlåtna och kunniga kristna akademiker på 1200-talet tänktes kunna vända världens folkrikaste land till Gud, så kan också vi spela en viktig roll för att förmedla evangeliet och Guds rike i Sverige i dag.

Per Ewert,

direktor vid Clapham­institutet, doktorand på de historiska drivkrafterna bakom sekulariseringsprocessen i Sverige.

Artikeln publicerad i Dagen 2016-09-01

Konsumera för en rättvisare värld

Den 8 augusti inföll den så kal­lade ekologiska skuldens dag, ”Overshoot Day”. Nu har hela detta årets ekologiska budget förbrukats, och nu lever vi över våra tillgångar resten av året. Det är en tydlig trend att Over­shoot Day infaller allt tidigare på året. På 15 år har den ekologiska skuldens dag flyttats nästan två månader. Som kristna är det oundvikligt att vi inför denna utveckling reflekterar över vårt ansvar för skapelsen och det uppdrag att bevara och förvalta den som ligger centralt i den kristna tron och livsstilen. Vi lyckas uppenbarligen dåligt med den uppgiften.

Ett annan fundamentalt arbete som ligger i linje med Bibelns uppmaningar gäller att se till de fattiga, och här har vi glädjande nog lyckats bättre. FN:s definition av extrem fattigdom är att försöka överleva på mindre än 1,25 dollar om dagen, vilket motsvarar ungefär 11 svenska kronor. De senaste åren har det skett stora framsteg när det gäller att minska fattigdomen i världen.  År 1990 levde 35 procent av världens människor i extrem fattigdom. Idag är siffran 15 procent och det betyder att andelen extremt fattiga i världen har halverats på 25 år.

Enligt Hans Rosling, professor i internationell hälsa, är världen inte överbefolkad. Men en rättvisare fördelning av jordens resurser, en global utjämning är angelägen. Detta rimmar väl med bibelordet i Andra Korinthierbrevets åttonde kapitel där det står: ”Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.”

Roslings konkreta råd till oss konsumenter är att välja produkter med tanke på BNP hos de länder som vi handlar från och välja de med lägst BNP. Att välja rättvisemärkta, ”Fair Trade”, produkter hjälper till vid fattigdomsbekämpning.

Ett exempel är att många livsmedelsbutiker nu erbjuder Fair Trade-blommor från Nairobi i Kenya. Detta kommer fattiga till stor hjälp genom arbetstillfällen inte minst för kvinnor.

Att välja produkter med tanke på de fotavtryck på miljön som de gör med avseende på produktion, transport och handel är viktigt för det globala klimatet.

Detta är inte helt enkelt för oss vanliga konsumenter men det finns möjlighet att skaffa sig kunskap om man så önskar. Exempelvis kan det vara bättre att lämna tomma mjölkpaket till återvinningsstation som de är än att skölja dem med varmvatten. Det kan även vara bättre att importera tomater från Spanien än att köpa närproducerade i svenska växthus, eftersom de senare är en större belastning på miljön, totalt sett.

En relevant fråga ställd i Bibeln är: ”Vem är min nästa?” Vi tänker kanske ofta att det gäller våra närmaste, våra grannar eller de vi umgås med. I ett globalt perspektiv och med tanke på tillståndet i världen så kan svaret vara: Var och en som påverkas av mina beslut är min nästa.

Samuel Brohede, fil dr i miljövetenskap

Ivar Gustafsson, docent i numerisk analys

Ingemar Tidefors, fil mag i religionsvetenskap

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Hemmets Vän 2016-08-25

Claphaminstitutet tar nytt steg som forskningsinstitut

Claphaminstitutet har sedan 2008 utvecklats till Sveriges dominerande kristna tankesmedja, med årliga seminarier i bland annat Almedalen, samt i snitt en publicerad debattartikel i veckan.

Claphaminstitutets styrelse har nu beslutat att aktivt utveckla det andra benet i vårt institut, där det i stadgarna slås fast att ”Claphaminstitutet är ett forskningsinstitut och en tankesmedja”. Vi kommer precis som tidigare att fortsätta vara en aktiv tankesmedja som publicerar välformulerade debattartiklar i aktuella ämnen, men vi planerar nu också för en tydlig förstärkning av vår roll som forskningsinstitut. Det innebär att vi kommer att vara mer aktiva i att själva börja producera vetenskapliga artiklar samt presentera forskningsresultat i olika form, exempelvis i form av rapporter, föreläsningar och seminarier. På så sätt vill Claphaminstitutet bli en ännu starkare röst som förmedlar ny kunskap och ger en egen input som kan forma samhällsdebatten och därmed också landet.

”Det är med stor förväntan som jag ser fram emot det här nya steget för Claphaminstitutet. Vi har i vår krets en stor skara skickliga akademiker vars kompetens är mycket värdefull och som vi vill ta tillvara för att vinna ett ökat förtroende för kristen tro och kristna värderingar i vår tid.” säger institutets direktor Per Ewert, som själv doktorerar på de historiska drivkrafterna bakom sekulariseringsprocessen i Sverige.

Våra värderingar bygger på kristna etik- och idéarvet

Årets Almedalsvecka kan gå till historien som en av de mest osvenska hittills. En efter en excellerade partiföreträdarna i stolthet över Sverige. Tvärtemot rådande konventioner och politisk korrekthet talades det karskt om svensk kultur och svenska värderingar.

I en tid då samhällsgemenskapen upplevs utmanad till följd av gränslöshet och globalisering, i en tid när det offentliga samtalet kretsar kring radikalisering i förorterna, sexuella övergrepp på sommarfestivaler eller med vem vi skakar hand påminner den svenska debatten alltmer om den i våra europeiska grannländer.

Att det finns gemensamma och goda värderingar som utgör grunden för vårt samhälle är en uppfattning som numera ryms även inom den svenska åsiktskorridoren.

Samtidigt talas det tyst om bakgrunden till den lagstiftning och de värderingar som ligger till grund för det svenska samhällslivet. Få väver in jämställdheten, demokratin och det personliga ansvarstagandet i det större västerländska sammanhang där värderingarnas idémässiga ursprung finns.

Även om det föreligger kulturella skillnader mellan västerländska nationer och folk går det inte att bortse från de gemensamma synsätt på vilka våra samhällen är grundade. Det faktum att hela den västerländska kulturen har påverkats av kristen tro och kristendom ignoreras inte sällan i det starkt sekulariserade Sverige. Ändå är det ställt utom allt tvivel att de kristna värderingarna och det kristna kulturarvet genom historien har präglat synen på såväl människan som samhället.

Så var det exempelvis omsorgen som förmedlas genom kristendomens bud om kärlek till vår nästa som låg till grund för det sociala skyddsnät som de flesta västerländska samhällen inrättat för sjuka och fattiga. Det var den kristna principen om varje människas unika och okränkbara värde som satte punkt för slaveriet. Synsättet att vissa människor kunde behandlas som förbrukningsvaror konfronterades med den kristna principen att varje människa i sig ska ses som ett mål.

Under antiken ansågs etiska spörsmål vara förbehållna en elit som i sin tur skulle vägleda de till reflektion oförmögna massorna. Om denna föreställning inte utmanats av den kristna synen på människan som självständigt subjekt med förmåga att skilja på rätt och fel hade den mänskliga rättigheten att följa sitt samvete sannolikt inte existerat.

Även om upplysningen kontrasteras mot kristendomens inflytande under 1700-talet så förtjänar det att påpekas att upplysningen, med dess starka betoning av den autonoma individen, växte fram och blomstrade inom en civilisation med ett redan existerande rättighetstänkande på kristen grund.

Att maktkampen mellan kyrkan och sekulära härskare i just Europa ledde till en tydlig åtskillnad mellan världslig och andlig auktoritet kan härledas ur den bibliska uppmaningen att ”ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.” Betydelsen av detta för framväxten av demokratin blir särskilt tydlig vid en jämförelse med samhällen vars sedvänjor och traditioner endast tolererar lagstiftning på religiös grund.

Det gamla ättesamhället vars solidaritet sträckte till medlemmar av den egna gruppen ersattes när den kristna broderskapstanken kom till Nordeuropa. Idén om ett universellt broderskap lade grunden till det som ibland kallas ”den opersonliga staten” – det vill säga ett rättssamhälle byggt på likabehandling av människor oavsett bakgrund.

Den pågående debatten om kultur och värderingar är angelägen, men samtidigt på flera sätt yrvaken. Detta är föga förvånande då normen i etablerade politiska kretsar under lång tid varit vad som kan summeras i ett citat ur en proposition från 1997, om ”Sverige, framtiden och mångfalden”:

”Eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia.”

Att detta har varit gängse synsätt illustrerar vikten av att vårt samhälles kultur och värderingar nu debatteras, men diskussionen är inte okomplicerad. En förmåga att skilja mellan det privata och det politiska är avgörande för att vårt samhälle ska fortsätta att vara pluralistiskt. Ett samhälles värderingar är mångtaliga, vissa förenar, andra provocerar.

Samtidigt krävs en förståelse för den historiska kontext och den västerländska kulturkrets ur vilken våra normer, värderingar och institutioner formats och utvecklats. Utan den förståelsen går en avgörande aspekt förlorad. För även om människors privata uppfattningar kring könsseparerade bad eller med vem vi skakar hand kan och får skilja sig åt, så hade det Sverige vi lever i i dag inte varit möjligt om regenter och riksdagar varit tvungna att förhålla sig till andra värderingar än dem som byggt vår civilisation under de senaste tusen åren.

Kristendomen har haft avgörande inflytande över det västerländska samhälle som vi i dag är en del av, samtidigt lever vi i ett land och på en kontinent där alltfler kyrkor får karaktären av museer. Slutsatserna vi drar av detta är avgörande för hur dagens politiska utmaningar ska hanteras, men också för vad svenska värderingar kommer att innebära i framtiden.

Sverige beskrivs emellanåt som världens mest sekulariserade land. Om detta betyder att svenska värderingar ska kopplas loss från den kristna etiken och det kristna idéarvet kan vi vara säkra på att de värderingar som kommer att prägla vårt land i framtiden blir annorlunda. Kanske så annorlunda att vi som lever i dag inte skulle känna igen dem som svenska.

Lars Adaktusson, Europaparlamentariker (KD)

Artikeln publicerad i GöteborgsPosten 160810

Texten återgiven här med artikelförfattarens tillstånd

 

Dödshjälp aldrig en ”rättighet”

”Rätten” till sin egen död, även kallad dödshjälp, får allt större gehör i samhällsbruset. Att debatten om dödshjälp på nytt kommit igång i Sverige är inget att förvånas över. Det är en konsekvens av en långt dragen individualism. Ja, om man så vill, ett symptom på att människan inte längre betraktar sig som skapad av Gud och därmed a priori älskad och värdefull. Hon måste, tror hon, själv definiera sitt liv och drar därför slutsatsen att denna ”frihet” gäller också livets slutpunkt. Det är bekymmersamt om dessa tankar får fäste hos gemene man. Mycket tyder på att dessa idéströmningar inte knackar på dörren och väntar. De är bevisligen redan inne och skördar framgång genom att högljutt vurma för denna så kallade ”rätt”, denna så kallade ”frihet”.

Vissa går steget längre och föreslår aktiv dödshjälp vid en viss ålder som ett slags nyttoetiskt påbud. I en uppmärksammad insändare i Sydsvenskan presenterar en skribent utan omsvep budskapet att livet har ett bäst före-datum. Vid 85 års ålder bör livet för gemene man och kvinna avslutas. På ett ”värdigt sätt”, naturligtvis. Det anses vara det bästa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och eliminerar samtidigt det onödiga lidande som ålderdomen ofta kan förknippas med.

Hur allvarligt menade är förslag av den här typen? Kan man lugnt avfärda dem, eller banar de väg för ett nytt sätt att se på livet? Samhället i stort är drabbat av moralisk dissonans. Kolliderande synsätt i samhället ger en svårhanterlig kluvenhet i hur vi ska förhålla oss till människovärdet.

Sedan 2008 finns en av regeringen tillsatt nollvision när det gäller självmord i Sverige. Signalerna som ges är att självmord är en djupt tragisk och självdestruktiv handling som bör förhindras. Självmord ses följaktligen inte som en rättighet. Det är angeläget att betona den stora tvärpolitiska enighet som fanns kring denna utredning.

Är då en djupt deprimerad ung människas liv mer värt än livet hos en äldre människa med obotlig kronisk smärta? Kan det vara så att människans tillsynes omättliga strävan efter autonomi och total personlig frihet kan bli hennes egen fiende på det här området – för var ska gränsen egentligen dras?

Vem ska få förbehålla sig ”rätten” till sin egen död och vem ska förvägras den? Blir ålder en utslagsgivande faktor? Det subjektiva måttet av lidande? Anhörigas bedömningar huruvida livet är meningsfullt för vederbörande att fortsätta leva? I Nederländerna har unga personer med kronisk depression, självskadebeteende och tvångssyndrom beviljats aktiv dödshjälp, och i Belgien finns inte längre någon åldersgräns, vilket innebär att de patienter som ges aktiv dödshjälp även kan vara barn. Det sluttande planets effekt befaras visa på lika varierande utfall om aktiv dödshjälp skulle få rättsligt genomslag även i Sverige. Men låt oss inte vänta tills dess.

Någonstans måste gränsdragningen och svaren fastställas, om vårt samhälles etik ska kunna hållas ihop konsekvent och inte glida isär som godtyckliga fragment. Människovärdesprincipen, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, samt läkaretiken är rimliga utgångspunkter att ta spjärn emot. För om vi gör avkall på dessa fundament, vad blir då istället den alternativa måttstocken för människans värde och rättigheter?

Människors upplevelse av lidande och deras önskan om att avsluta sitt liv är inget att se lättvindigt på, det är en smärtsam del av verkligheten som vi behöver förhålla oss till med mycket medkänsla. Det är knappast heller konstigt om lidande färgar en persons liv så till den grad att lidandet till slut upplevs synonymt med själva livet, även om livet i sig inte är grundproblemet. Bland hälso- och sjukvårdens många och viktiga uppgifter bör därför ett fortsatt stort fokus ligga på att lindra och trösta. Låt sjukvårdens uppdrag också fortsättningsvis handla om att efter bästa förmåga eliminera lidandet, men inte livet självt.